Facebook  Twitter  Google+  YouTube  Photo  Kontakt

23-27/08 Nowa Sól

REGULAMIN

  

10. SOLANIN FILM FESTIWAL 2018
OFFOWY FESTIWAL FILMOWY
22-26 SIERPNIA 2018, NOWA SÓL

Organizator:
Stowarzyszenie Solanizatorzy


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 10. SOLANIN FILM FESTIWAL to przegląd filmów światowego kina oraz konkurs filmów niezależnych, w dalszej części regulaminu zwany Festiwalem, odbędzie się w dniach 22-26 sierpnia 2018 roku w Nowej Soli (woj. lubuskie).


2. Celem festiwalu jest:
a) Promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne;
b) Promocja powiatu nowosolskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne;
c) Promocja miasta Nowa Sól poprzez działania kulturalne i artystyczne;
d) Prezentacja szerokiej publiczności polskich i niemieckich filmów niezależnych;
e) Nagrodzenie i promocja młodych twórców niezależnych działających poza nurtem komercyjnym;


3. Na program Festiwalu składają się:
a) Pokazy filmów konkursowych;
b) Pokazy filmów pozakonkursowych;
c) Pokazy specjalne;
d) Imprezy towarzyszące.


4. Festiwal ma formę otwartą i jest przeznaczony dla młodych twórców niezależnych, amatorów, profesjonalistów, grup filmowych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych, którzy tworzą swoje filmy poza system komercyjnym.

§2
KONKURS NIEZALEŻNY

1. Konkurs Niezależny przeznaczony jest dla młodych samouków, amatorów, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy.


2. Wiek twórcy nie może przekroczyć 21 lat.


3. Do Konkursu Niezależnego można zgłaszać krótkie filmy fabularne, dokumentalne lub eksperymentalne formy.


4. Do Konkursu Niezależnego można zgłaszać film, którego długość nie przekracza 20 minut.


5. Wszystkie zgłoszone filmy do Konkursu Niezależnego biorą udział w Konkursie OFF/On Line, w którym to internauci wybiorą 5 filmów i które będą rywalizować o nagrodę Najlepszego Filmu Kina Niezależnego na 10. Solanin Film Festiwal 2018.


6. Konkurs OFF/On Line reguluje paragraf 5 oraz osobny regulamin Konkursu.


7. Do udziału w Konkursie Niezależnym nie zostaną dopuszczone filmy:
a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2016 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2017;
d) Zrealizowane przez studentów szkół filmowych jako filmy dyplomowe bądź zaliczeniowe;
e) Zrealizowane przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

§3
KONKURS OFFOWY

1. Konkurs Offowy przeznaczony jest dla wszystkich twórców: niezależnych, amatorów, grup filmowych, studentów i absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalnych grup filmowych, które realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym wsparciem sponsorskim.

2. Do Konkursu Offowego można zgłaszać filmy fabularne i dokumentalne, bez ograniczeń czasowych i wiekowych. 

3. Do udziału w Konkursie Offowym nie zostaną dopuszczone filmy:

a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2017 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2016;
d) Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury. 

§4
KONKURS ANIMOWANY

1. Konkurs Animowany przeznaczony jest dla wszystkich twórców: niezależnych, amatorów, grup filmowych, studentów i absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalnych grup filmowych, które realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym wsparciem sponsorskim.


2. Do Konkursu Animowanego można zgłaszać filmy bez ograniczeń czasowych.


3. Do udziału w Konkursie Offowym nie zostaną dopuszczone filmy:
a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2017 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2017;
d) Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury. 

§5
KONKURS OFF/ON LINE

1. Konkurs OFF/ON LINE przeznaczony jest dla twórców, którzy zgłosili swoje filmy do Konkursu Niezależnego.


2. Po dokonaniu selekcji przez Organizatorów do Konkursu zostanie dopuszczonych 10-20 filmów.


3. Wyselekcjonowane filmy muszą posiadać status filmów publicznych na platformie Vimeo lub YouTube. Organizatorzy będą informować twórców o konieczności zmiany statusów.
4. Brak zmiany statusu na formę publiczną przed startem głosowania w Konkursie OFF/On Line oznacza jego dyskwalifikację.
5. Spośród wyselekcjonowanych filmów, internauci wybiorą 5, które będą rywalizować o nagrodę Najlepszego Filmu Kina Niezależnego na 10. Solanin Film Festiwal 2018.
6. Głosować na wybrane filmy będą mogli jedynie użytkownicy posiadający swoje konto na Solanin Film Festiwal.
7. Konkurs regulować będzie osobny Regulamin sporządzony przed startem Konkursu.

§6
ELEKTRONICZNE ZGŁASZANIE FILMÓW

1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.

2. Do zgłoszenia filmu do Konkursów potrzebne jest założenie darmowego konta na stronie Festiwalu.

3.Zgłoszenia filmów na 10. Solanin Film Festiwal można dokonać ELEKTRONICZNIE poprzez funkcję dodaj zgłoszenie w zakładce MOJE KONTO, w terminie do 10 MAJA 2019 r.

4. Należy opublikować go w formie publicznej lub niepublicznej na serwisie YouTube/Vimeo (forma niepubliczna / zabezpieczona hasłem), a następnie odpowiedni link umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

5. Link do filmu musi być dostępny do czasu ogłoszenia Listy Zakwalifikowanych Filmów.

6. Film na nośniku DVD/BR (2 egzemplarze  - oryginalny egzemplarz i kopia) lub dysku zewnętrznym/pamięć flash, wraz z podpisanym Formularzem należy dostarczyć Organizatorom w przypadku Zakwalifikowania się Filmu do Konkursu, w terminie do DWÓCH tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych.

7. Filmy wysyłane na DVD/dysk zewnetrzny/pamięć flash powinny być formacie .mp4 zakodowane kodekiem h.264 lub podobnym, w rozdzielczości HD lub Full HD. Filmy można wysyłać także zakodowane na płycie Blu-ray w rozdzielczości HD lub Full HD.

8. Filmy do konkursu mogą zgłaszać reżyserzy, producenci, którzy posiadają prawa do filmu. Wiek twórców nie ma znaczenia.

9. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. W selekcji konkursowej mogą brać udział filmy reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmu. Tematyka filmu jest dowolna.

10. Wiek tworców zgłaszanych filmów ustalają odpowiednie Konkursy.

11. Czas projekcji zgłaszanych filmów ustalają odpowiednie Konkursy.

12. Jeden reżyser może zgłosić maksymalnie dwa filmy do każdego konkursu.

13. Jeden film może być zgłoszony do Konkursu Niezależnego lub Offowego lub Animowanego.

14. Osoba zgłaszająca film musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej Festiwalu: www.solanin-film.pl. Formularz zostanie wysłany drogą elektroniczną do organizatorów.

15. Po ogłoszeniu wyników selekcji, zakwalifikowany Film należy wysłać pocztą wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem.

16. Do oryginalnego egzemplarza filmu należy dołączyć JEDNĄ kopię zapasową filmu.

17. Osoba zgłaszająca film może dołączyć jego jedną kopię, która posiada angielskie napisy wklejone do filmu.

18. Osoba, której film został zakwalifikowany do Konkursu musi dostarczyć listę dialogową w języku polskim i angielskim Organizatorowi w terminie do DWÓCH tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.

20. Wypełnienie Formularzu Zgłoszeniowego oznacza zgłoszenie filmu do selekcji i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

21. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do części konkursowej Festiwalu i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

22. Zgłoszony do konkursu nośnik DVD/BR z egzemplarzem filmu staje się własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika DVD/BR w archiwum Organizatora.

23. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na stronie Festiwalu w CZERWCU.

§7
REJESTRACJA I KONTO

1. Założenie konta na stronie Solanin Film Festiwal jest darmowe.

2. Konto na Solanin Film Festiwal służy do Zgłaszania Filmów do Konkursów oraz do głosowania na film w Konkursie OFF/ON LINE.

3. Do rejestracji wymagane jest wyłącznie podanie swojego adresu mailowego.

4. Adres mailowy zostaje zapisany w bazie mailingowej Organizatora, dzięki której komunikuje się on z osobami zgłaszającymi film.

5. Użytkownik zapisuje się do newslettera i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach festiwalowych, akcjach promocyjnych i innych wydarzeniach organizowanych przy Solanin Film Festiwal.

6. Adres e-mailowy użytkownika będzie używany wyłącznie w celach zawartych w powyższym punkcie. Nie będzie sprzedawany ani udostępniany osobom trzecim.

7. Przesyłane przez Organizatora informacje w newsletterze nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71) i mają charakter informacyjny.

8. W każdej chwili użytkownik może wypisać się z listy mailingowej.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.

3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.

5. Osoba zgłaszająca film wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych i promujących Festiwal.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych.

§9
PREZENTACJA FILMÓW

1. Festiwal będzie składał się z dwóch etapów:
a) I etap to selekcja nadesłanych filmów przez Komisję kwalifikacyjną. Te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

b) II etap to prezentacja filmów publiczności w dniach od 22 do 26 sierpnia 2018 roku w ramach konkursów oraz poddanie ocenie Jury i nagrodzenie filmów.

§10
KONKURSY I NAGRODY

1. W ramach Festiwalu odbędą się trzy Konkursy – Niezależny, Offowy i Animowany, w których Jury wyłoni:
a) NAJLEPSZY FILM KINA NIEZALEŻNEGO – nagroda finansowa 500 zł brutto.
b) NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY- KINO OFFOWE – nagroda finansowa 500 zł brutto.
b) NAJLEPSZY FILM FABULARNY - KINO OFFOWE – nagroda finansowa 500 zł brutto.
d) NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY – nagroda finansowa 500 zł brutto.

2. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką SOLANINA, dyplomem i nagrodą finansowa.

3. Podczas Festiwalu zostanie również przyznany MOCNY SOLANIN dla twórcy bezkompromisowego i mocnego kina.

4. Ze wszystkich filmów, biorących udział w Festiwalu, Jury wybierze najlepszy obraz Festiwalu i uhonoruje go GRAND PRIX FESTIWALU i kwotą 3 000 zł brutto.

5. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

6. Osoby wyróżnione, ale nieobecne na Festiwalu, otrzymają 50% nagrody finansowej, dyplom i statuetkę przysłane drogą pocztową.

7. Nieobecny twórca może wyznaczyć osobę reprezentującą go na Festiwalu.

8. Osoba reprezentująca nieobecną osobę na Festiwalu, może reprezentować tylko jednego twórcę.

9. Nagrodą w Konkursie OFF/ON LINE jest kwalifikacja filmu do Konkursu Niezależnego.

10. Organizator zastrzega sobie podwyższenie nagród finansowych w późniejszym etepie organizacyjnym. 

§11
ZAKWETEROWANIE

1. Organizator zapewnia zakwaterowanie w Nowej Soli w terminie 22-26 sierpnia 2018 jednej osobie reprezentującej film zakwalifikowany do Festiwalu. Zakwaterowanie należy potwierdzić w terminie 10 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu.

2. Organizator zapewnia reprezentantowi filmu częściowe wyżywienie podczas pobytu.

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

§12
POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościła prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.

2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostali poinformowani, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.

3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.

4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

 

Data sporządzania regulaminu: 28.02.2017

 

POBIERZ:

Regulamin 10. Solanin Film Festiwal